Wymagania Zasadnicze (CE)

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa (oznakowanie CE)

CE-150
oznaczenie CE

Od 01.05.2004 producenci maszyn, również wykonywanych na tzw. własny użytek, mają obowiązek zapewnienia zgodności z tzw. wymaganiami zasadniczymi bezpieczeństwa czyli z wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. Zewnętrznym symbolem zgodności jest oznakowanie CE.

Wymóg ten dotyczy nie tylko maszyn i urządzeń nowych, ale również poddanych tzw. głębokiej modernizacji. Wymagana jest wówczas ponowna ocena i doprowadzenie do zgodności.

Oferujemy nasze wsparcie zarówno w przypadku budowy nowych maszyn lub urządzeń, jak i oceny i dostosowania maszyn zmodernizowanych.

Nasze działania dzielimy zwykle na trzy niezależne etapy:

Ocena obiektu.

Podsumowaniem oceny jest raport zawierający:

  • dokumentację fotograficzną stanu zastanego,
  • spis dostępnej dokumentacji, listę dyrektyw, które mają zastosowanie do ocenianego obiektu,
  • ocenę ryzyka, propozycję działań obniżających ryzyko w przypadku jego nieakceptowalnego poziomu wg wytycznych PN EN ISO 12100 i norm typu C dotyczących maszyny,
  • listę norm zharmonizowanych i innych dokumentów, jakich należy użyć w celu wykazania zgodności,
  • obliczenia poziomy zapewnienia bezpieczeństwa funkcji bezpieczeństwa (PL wg PN EN ISO 13849-1),
  • wszelką dokumentację komponentów maszyny zgromadzoną podczas procesu oceny,
  • zbiorczą listę niezgodności ułatwiającą projektowe podejście do poprawy stanu bezpieczeństwa maszyny.

Raport jest przekazywany w segregatorze, zawierającym wszystkie wyżej wymienione elementy. Podzielony na sekcje ma pełnić rolę dokumentacji producenta maszyny. Dołączony pendrive umożliwia gromadzenie dokumentacji w wersji elektronicznej.

Na podstawie raportu klient jest w stanie podjąć świadomą decyzję dotyczących następnych działań. Może zdecydować się na samodzielne dostosowanie, zlecić te prace firmie zewnętrznej lub dokonać zakupu nowej maszyny.

Dostosowanie obiektu do wymagań zasadniczych.

Posługując się raportem wypracowanym w etapie pierwszym zamykane są wszystkie wyszczególnione w nim niezgodności. Po procesie dostosowania maszyna spełnia wymagania określone w dyrektywach i jest gotowa do wystawienia deklaracji zgodności i oznaczenia znakiem CE.

Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkowania (DTR) oraz deklaracja zgodności są dokumentami, które muszą zostać przekazane użytkownikowi każdej maszyny udostępnianej na wspólnym rynku europejskim. Obowiązek jej opracowania ciąży na wytwórcy maszyny. Jej zawartość określają dyrektywy, którym podlega maszyna, a w szczególności Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE. Nie bez znaczenia są wskazania norm zharmonizowanych użytych podczas oceny oraz przeprowadzonej oceny ryzyka.

Informacje o zapisach, które należy umieścić w instrukcji obsługi zawiera raport z oceny. Dodatkowo z naszej strony oferujemy opracowanie instrukcji obsługi. Dołączmy ją w formie drukowanej i elektronicznej do dokumentacji maszyny. Do instrukcji obsługi dołączamy gotowy do podpisania egzemplarz deklaracji zgodności WE.