Wymagania Minimalne BHP

Minimalne wymagania BHP

emstopUżytkownicy maszyn, określonych w Rozporządzeniu w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002, nr 191,poz. 1596, nowelizacja: Dz. U. 2003, nr 178, poz. 1745), zostali zobowiązani do oceny i dostosowania maszyn do podanych w Rozporządzeniu wymagań. Obligatoryjny termin dostosowania maszyn do podanych wymagań (01.01.2006) został sprecyzowany w Rozporządzeniu. W praktyce jednak z różnych względów wiele przedsiębiorstw nie dopełniło tego obowiązku bądź po dostosowaniu maszyn, zdegradowały się one do poziomu wymagającego ponownej oceny. Pomagamy w takich sytuacja dzieląc nasze wsparcie na dwa etapy:

  • Ocena maszyny.

Podsumowaniem oceny jest raport zawierający listę niezgodności oraz propozycje sposobu ich usunięcia. Mając w ręku raport klient jest świadomy stanu maszyny i mając na względzie swoje możliwości może podjąć decyzję o jej samodzielnym dostosowaniu lub zleceniu tych prac firmie zewnętrznej.

  • Dostosowanie maszyny do wymagań minimalnych.

Posługując się raportem, wypracowanym w etapie pierwszym, zamykane są wszystkie wyszczególnione w nim niezgodności. Opracowujemy instrukcję obsługi (DTR). Wprowadzamy niezbędne modyfikacje sterowania. Dobieramy standardowe lub projektujemy specjalne osłony.
Po procesie dostosowania maszyna spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu.


Zainteresowany? Zapytaj o produkt!