Wymagania Minimalne BHP

Wymagania minimalne BHP

Przycisk zatrzymania awaryjnego. Minimalne wymagania BHP
Przycisk zatrzymania awaryjnego

Nie wszystkie elementy wyposażenia produkcyjnego podlegają pod wymagania europejskich dyrektyw Nowego Podejścia. Są to przede wszystkim maszyny, które znajdowały się w użyciu przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (01.05.2004). Jest to również cały szereg maszyn, które ze względu na swoje cechy nie kwalifikują się pod wymagania żadnej z dyrektyw, a w szczególności pod wymagania Dyrektywy Maszynowej. Podlegają one ogólnej Dyrektywie Narzędziowej 2009/104/WE.

W Polsce wymagania Dyrektywy Narzędziowej wprowadziło Rozporządzeniu w Sprawie Minimalnych Wymagań Dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Zakresie Użytkowania Maszyn Przez Pracowników Podczas Pracy (Dz. U. 2002, nr 191,poz. 1596, nowelizacja: Dz. U. 2003, nr 178, poz. 1745).

Rozporządzenia wprowadziło definicję maszyny różną od definicji użytej w Dyrektywie Maszynowej. Wprowadziło to nieco zamieszania, ponieważ okazało się, że „drabina to też maszyna”. Użytkownicy maszyn określonych w Rozporządzeniu zostali zobowiązani do oceny i dostosowania maszyn do sformułowanych tam wymagań. Przepis precyzuje również obligatoryjny termin dostosowania maszyn do podanych wymagań (01.01.2006). W praktyce jednak z różnych względów wiele przedsiębiorstw nie dopełniło tego obowiązku. Rozporządzenie ponadto wymaga okresowego sprawdzania staniu maszyn.

Pomagamy w takich sytuacja dzieląc nasze wsparcie na następujące etapy:

Ocena maszyny.

Podsumowaniem oceny jest raport zawierający listę niezgodności oraz propozycje sposobu ich usunięcia. Mając w ręku raport klient jest świadomy stanu maszyny i mając na względzie swoje możliwości może podjąć decyzję o jej samodzielnym dostosowaniu lub zleceniu tych prac firmie zewnętrznej.

Podczas oceny większości maszyn posługujemy się listami kontrolnymi dedykowanymi do ich poszczególnych typów. W przypadku maszyn jednostkowych, specjalnych stosujemy ogólną listę kontrolną. Oferujemy również usługę okresowych, regularnych kontroli wyznaczonych maszyn.

W przypadku modyfikacji maszyny oceniamy istotność modyfikacji. Ma to znaczenie, ponieważ w przypadku modyfikacji istotnej maszyna jest traktowana jak nowa. Podlega ona wówczas pełnemu procesowi oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi bezpieczeństwa i oznaczeniu CE.

Dostosowanie maszyny do wymagań minimalnych.

Posługując się raportem, wypracowanym w etapie pierwszym, zamykane są wszystkie wyszczególnione w nim niezgodności. Wprowadzamy niezbędne modyfikacje sterowania. Dobieramy standardowe lub projektujemy specjalne osłony.
Po procesie dostosowania maszyna spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu.

Instrukcja obsługi

W przypadku, gdy maszyna podlega pod wymagania minimalne BHP zawartość instrukcji obsługi nie jest tak sprecyzowana jak w przypadku wymagań zasadniczych bezpieczeństwa. Rozporządzenie jednak wymaga, aby dokument taki był dołączony do maszyny.

Przygotowujemy instrukcje obsługi dla maszyn podlegającym wymaganiom minimalnym BHP.