Systemy z ARM. Przekazanie do użytkowania

ARM. Dopuszczenie do użytkowania wg PN EN ISO 3691-4

Norma PN EN ISO 3691-4:2020-10 opisuje wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie wózków jezdniowych bez operatora (ARM) i ich systemów. Można w niej znaleźć informacje dotyczące dopuszczenia do ruchu autonomicznego robota mobilnego i systemu, w którym pracuje. W niniejszym wpisie zajmiemy się tą problematyką

Dopuszczenie do ruchu AMR

Zarówno autonomiczny robot mobilny (ARM), jak i system, w którym on pracuje podlegają ocenie przed przekazaniem do użytkowania. Norma PN EN ISO 3691-4 podaje wymagania w tym zakresie w sekcji 6.5 (Commissioning).

Podobne wymagania są stawiane robotom i systemom zrobotyzowanym. Norma PN EN ISO 10218-2 opisuje jak powinno wyglądać pierwsze uruchomienie, jakie wymagania są stawiane tymczasowym i docelowym urządzeniom zabezpieczającym oraz co należy skontrolować przed i po rozruchu. Nacisk kładzie się tam na to, aby upewnić się, że robot i współpracujące z nim wyposażenie działają w oczekiwany sposób.

W przypadku autonomicznych robotów mobilnych opis procedury dopuszczenia do użytkowania nie jest tak szczegółowy.

Autonomiczny mobilny Robot. MiR
Autonomiczny mobilny Robot. MiR

Sekwencja przekazania do użytkowania AMR

Norma PN EN ISO 3691-4 wskazuje, aby podczas przekazywania do użytku ARM kierować się wskazówkami dostarczonymi przez producenta urządzenia. Wg jej zapisów producent jest odpowiedzialny za dostarczenie niezbędnych informacji w tym sekwencji przekazania do użytkowania. Stosownych zapisów należy więc szukać w instrukcji obsługi stosowanego robota mobilnego.

Informacje techniczne

Producent autonomicznego robota mobilnego powinien również przekazać użytkownikowi informacje techniczne, niezbędne do dopuszczenia urządzenia do użytku. Dotyczy to parametrów zasilania elektrycznego, ładowności wózka czy innych ograniczeń mechanicznych.

Kwalifikacje osoby dopuszczającej

Norma PN EN ISO 3691-4 zwraca również uwagę na kwalifikacje osoby dokonującej dopuszczenia ARM do ruchu. Pracownik ten powinien być wg normy świadom zagrożeń występujących podczas przekazania robota mobilnego do regularnego użytkowania. Obowiązkiem dostarczenia informacji odnośnie specjalnych kwalifikacji i szkoleń, które ewentualnie powinna posiadać osoba dopuszczająca, norma obarcza producenta ARM.

Aplikacja z AMR
Aplikacja z AMR

Oznakowanie poziome podczas przekazania do użytkowania AMR

Podczas procesu przekazywania do eksploatacji może być konieczne oznaczenie strefy ograniczonego dostępu, gdzie będą mogły wchodzić tylko osoby upoważnione. Autorzy normy przewidzieli taką możliwość. Obowiązek sformułowania instrukcji odnośnie takiego oznaczenia poziomego przerzucili jednak na producenta ARM. Dotyczy to zarówno tymczasowego oznaczenia poziomego, potrzebnego tylko podczas uruchamiania, jak i oznaczeń stałych, niezbędnych podczas eksploatacji.

Podsumowanie

Proces przekazania do eksploatacji autonomicznych robotów mobilnych (ARM) opisuje punkt 6.5 PN EN ISO 3691-4:2020-10 Wózki jezdniowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie. Część 4: Wózki jezdniowe bez operatora i ich systemy.

Proces dopuszczenia wózka i systemu, w którym pracuje do użytkowania należy przeprowadzić.

Norma PN EN ISO 3691-4:2020-10 nie formułuje wyraźnych zaleceń odnośnie procesu przekazania do użytkowania ARM. Wskazuje natomiast producenta autonomicznych robot,ów mobilnych jako odpowiedzialnego za dostarczenie użytkownikowi informacji w zakresie:

  • Metodologii przeprowadzenia dopuszczenia do użytkowania,
  • Specyfikacji technicznej,
  • Wymaga odnośnie kwalifikacji osoby dopuszczającej ARM do ruchu,
  • Oznakowań poziomych niezbędnych podczas przekazania do użytkowania oraz podczas normalnej eksploatacji

Źródła:

  1. PN-EN ISO 3691-4:2020-10
  2. www.mobile-industrial-robots.com