Minimalne Wymagania BHP

Minimalne wymagania BHP to zbiór przepisów, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Ich przestrzeganie leży po stronie użytkownika sprzętu, a nie jego producenta. Do polskiego prawodawstwa weszły one ze względu na konieczność harmonizacji przepisów przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Podstawowym przepisem unijnym w zakresie oceny użytkowanych maszyn, który został uznany we wszystkich krajach wspólnoty europejskiej, była dyrektywa Rady 89/655/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy użytkowaniu przez pracowników urządzeń produkcyjnych podczas pracy.

Dyrektywa 89/655/EWG została uzupełniona dwukrotnie:

 • w 1995 r. – o postanowienia dyrektywy Rady 95/63/WE
  z dnia 5 grudnia 1995 r. dotyczące sprzętu roboczego
  samobieżnego,
 • w 2001 r. – o postanowienia dyrektywy Rady 2001145/WE
  z dnia 27 czerwca 2001 r., które dodatkowo określiły minimalny
  poziom techniczny dla użytkowanego sprzętu do
  tymczasowej pracy na wysokości.

W 2009 r. wydana została dyrektywa 2009/104/WE dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania przez pracowników wyposażenia roboczego przy pracy, ujednolicająca przepisy dyrektyw: 89/655/EWG oraz 95/63/WE, 2001l45/WE.
W jednym dokumencie prawnym ujęto wszystkie postanowienia wymienionych powyżej 3 dyrektyw. Jest to tzw. dokument scalony.

Na podstawie postanowień wymienionych powyżej dyrektyw unijnych w kraju wydane zostały następujące przepisy:

 • w 2002 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
  minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2003, nr 191, poz. 1596), w którym ujęto postanowienia dyrektyw: 89/655/EWG oraz 95/63/WE,
 • w 2003 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki (Dz. U. 2003 nr 178, poz. 1745), w którym dodano postanowienia dyrektywy 200l/45/WE.

W przepisach tych podano termin wdrożenia postanowień rozporządzenia w kraju. Informuje o tym: ,,§ 34. Maszyny nabyte przed l stycznia 2003 r. powinny być, w terminie do l stycznia 2006 r., dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn, określonych w rozdziale 3″.

Po opublikowaniu w 2009 r. dyrektywy 2009/104/WE w kraju nie wydano nowego rozporządzenia Ministra Gospodarki, uznając, że postanowienia dyrektywy 2009/104/WE są ujęte w dotychczasowych krajowych przepisach.