Dofinansowanie na poprawę BHP – konkurs ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów związanych z poprawą warunków BHP. Dofinansowanie nawet do 90% wartości inwestycji. W dalszej części prezentujemy katalog działań inwestycyjnych i doradczych. Dofinansowanie można otrzymać m. in. na zakup i montaż osłon, osprzętu Lockout Tagout (LOTO) i usługi doradcze, np. ocenę ryzyka.

Termin składania wniosków: 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r.

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Katalog działań inwestycyjnych

 1. Zakup i instalacja osłon stałych i ruchomych niebezpiecznych stref maszyn i innych urządzeń technicznych np.: nastawnych, blokujących, blokujących z ryglowaniem, sterujących.
 2. Zakup i instalacja urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi: blokujących, zezwalających, sterujących podtrzymywanych, oburęcznego sterowania, czułych np.: na nacisk (np.: maty, listwy, krawędzie oraz pręty i linki do wyłączania), aktywnych optoelektronicznych (np.: kurtyny i promienie świetlne, skanery laserowe), sterujących krokowych, ograniczających.
 3. Zakup i instalacja do maszyn uzupełniających środków ochronnych (czyli realizujących funkcję zatrzymania awaryjnego) do odłączania i rozpraszania energii (np.: izolacyjnych odłączników całej maszyny lub jej określonych części od wszystkich źródeł zasilania z możliwością ich zamykania na klucz lub w inny sposób w położeniu odłączenia).
 4. Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa.
 5. Zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach, np.: belki świetlne, sygnalizatory świetlne, akustyczno-optycznych sygnalizatorów stref występowania zagrożenia, takich jak: strefy ruchu maszyn, miejsca awarii, wykopy, drogi wewnętrzne, zbiorniki.
 6. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem i polami elektromagnetycznymi.
 7. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem jonizującym.
 8. Zakup i instalacja kabin, obudów, ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonnoizolacyjnych.
 9. Zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych chroniących przed hałasem.
 10. Zakup i instalacja wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.).
 11. Zakup i instalacja elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy (bez ingerencji w wewnętrzny układ elektryczny opraw).
 12. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym.
 13. Zakup i instalacja środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, z wyłączeniem podstawowych urządzeń i narzędzi stosowanych w energetyce.
 14. Zakup i instalacja środków technicznych ochrony antyelektrostatycznej zapobiegającej rażeniom człowieka oraz zapłonowi atmosfer wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne.
 15. Zakup i instalacja urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, urządzeń odpylających na sucho i na mokro, cyklonów, elektrofiltrów oraz urządzeń i centrali klimatyzacyjnych pod warunkiem występowania przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników mikroklimatu gorącego/zimnego na stanowiskach pracy spowodowanego emisją ciepła/zimna z maszyn i procesów technologicznych).
 16. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, stoły do obróbki skrawaniem i spawania zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, ściany i komory lakiernicze zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, urządzenia wentylacji indywidualnej, itp.).
 17. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej.
 18. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np.: siatki ochronne, zabezpieczenia na krawędzi otworów w stropach, podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome –przejezdne (z wyłączeniem innych typów rusztowań).
 19. Zakup i instalacja maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, przewoźne).
 20. Zakup środków technicznych do obudowy wykopów ziemnych służących wyłącznie zabezpieczeniu pracowników podczas wykonywania doraźnych prac naprawczych prowadzonych w wykopach o głębokości do 3 m, o dopuszczalnym nacisku gruntu do 25 kN/m2 (szalunki typu boks z uchwytami rozporowymi lub punktowymi, szalunki typu słupowego).
 21. Zakup środków technicznych do zabezpieczania strefy pracy pracowników (bariery tymczasowe, balustrady, pachołki, itp.) oraz detektory, wiatromierze, itp.
 22. Zakup i instalacja urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowoszkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, schodołazy
  oraz urządzenia o udźwigu maksymalnym do 450 kg, np. wciągniki, żurawiki, wciągarki, suwnice, wyciągi towarowe (windy dekarskie), dźwigi towarowe małe (bez prawa wstępu osób do kabiny).
 23. Zakup wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych, podestowych, z fotelem (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej wysokości unoszenia do 3,5 m), ręcznych wózków paletowych ze wspomaganiem ruszania (o udźwigu do 2 ton), przyczep leśnych, manipulatorów i chwytaków (samojezdnych, prowadzonych i podwieszanych o udźwigu do 450 kg) oraz urządzeń do transportu pionowego osób chorych i niepełnosprawnych w zakresie jednej kondygnacji, np. podnośniki rehabilitacyjne.
 24. Zakup specjalistycznych stołów ze zmiennym/regulowanym położeniem blatu (np.: tapicerskich, spawalniczych) oraz wyposażenia stanowisk pracy ograniczających obciążenie statyczne układu mięśniowo-szkieletowego poprzez umożliwienie wykonywania pracy fizycznej w pozycji
  naprzemiennie stojącej i siedzącej podwyższonej lub w pozycji stojącej z podparciem, z zachowaniem dobrej stabilności postawy.
 25. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, np.: urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji, wentylacja z zastosowaniem filtrów HEPA, komory laminarne, natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, urządzenia do bezpiecznego magazynowania i przechowywania niebezpiecznych czynników biologicznych.
 26. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne, np.: dygestoria, wyciągi, elementy hermetyzacji procesów technologicznych (z wyłączeniem kompletnych maszyn i urządzeń), urządzenia do bezpiecznego
  magazynowania i przechowywania substancji chemicznych (np.: bezpieczne szafy, kontenerymagazyny chemiczne izolowane), natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, bezpieczne pojemniki.
 27. Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ewakuacyjnego, sprzętu do pracy w tzw. „dostępie linowym”.

Katalog działań doradczych

 1. Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i udokumentowana ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
 2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
  • czynniki chemiczne i pyły;
  • czynniki biologiczne;
  • czynniki fizyczne: hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, pole elektrostatyczne, elektryczność statyczna, promieniowanie jonizujące, promieniowanie optyczne (np.: podczerwone, widzialne i nadfioletowe), mikroklimat, itp.;
  • czynniki uciążliwe (np.: oświetlenie elektryczne, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, monotypia).

Link do informacji w portalu BIP ZUS.