CE

Oznakowanie CE potwierdza, że wyrób, na którym zostało
umieszczone, spełnia, umieszczone w dyrektywach Unii Europejskiej, wymagania zasadnicze dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia
użytkowników. Znak CE to skrót od „Communauté Européenne”. Zwany jest również „paszportem do Europy”, ponieważ jego stosowanie obowiązuje producentów, importerów oraz dystrybutorów wyrobów na rynku Unii Europejskiej, a także na rynki Norwegii, Islandii i Księstwa Lichtensteinu. Bez oznakowania CE wyrób podlegający dyrektywom
Nowego Podejścia nie może być sprzedawany na tych rynkach.

Ogólnie rzecz biorąc wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia wymagają stosowania znaku CE. W przypadku, gdy wyrób podlega wymaganiom kilku dyrektyw, znak CE umieszczony na wyrobie oznacza, że spełnia on wymagania wszystkich tych dyrektyw.

Oznakowanie CE powinno być umieszczone na produktach, które mają być wprowadzone do obrotu lub użytkowania na rynku europejskim i które są objęte zakresem stosowania dyrektyw Nowego Podejścia:

  • wszystkich nowych produktach, niezależnie od tego, czy zostały wyprodukowane w państwach członkowskich UE czy w krajach nie należących do Wspólnoty;
  • Używanych produktach importowanych z krajów trzecich;
  • Produktach, które zostały znacząco zmodyfikowane i są traktowane przez dyrektywy jako nowe produkty.

Poszczególne dyrektywy zawierają szereg wykluczeń z zakresu ich stosowania i oznakowania CE. Zawsze należy dokładnie sprawdzić, czy produkt nie znajduje się na liście typów wyrobów wyłączonych spod zakresu działania branych pod uwagę dyrektyw.

Deklaracja zgodności WE, wystawiana przez wytwórcę wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela, stanowi dokument potwierdzający, że produkt spełnia wymagania odpowiedniej dyrektywy lub dyrektyw.